top of page

Forretningsbetingelser

Advokatfirmaet er i henhold til de advokatetiske regler pkt. 13 forpligtet til at give sine klienter en række oplysninger. Disse oplysninger kan findes i dette dokument.

Advokatfirmaets navn og kontaktoplysninger

 

Advokat Vibeke Borberg
 

Sundvænget 12

2900 Hellerup
 

M: advokat@vibekeborberg.dk
T: +45 29290089

W: www.vibekeborberg.dk

Advokatfirmaet er registreret i CVR-registret som en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 28403631. Advokatfirmaets indehaver er advokat Vibeke Borberg, som er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., DK-2100 København Ø.

 

Advokatfirmaet er ansvarligt for sin rådgivning efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger: 1) Advokatfirmaets erstatningsansvar i forbindelse med en opgave kan ikke overstige et beløb svarende til 10 gange Advokatfirmaets honorar for den pågældende opgave, dog maksimalt 5 mio. kr. 2) Erstatningskrav kan alene rejses mod Advokatfirmaet og ikke mod de enkelte partnere eller medarbejdere i Advokatfirmaet.

 

Bank og klientmidler

Advokatfirmaet benytter Danske Bank A/S.

Advokatfirmaet forvalter klientmidler i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet. Beløb, som klienter indbetaler til Advokatfirmaet, indsættes på Advokatfirmaets klientkonto i Danske Bank.

Advokatfirmaet påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti.

Klienters indeståender på Advokatfirmaets klientkonti er beskyttet efter regler i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut og gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut.

 

Regler om hvidvask

Advokatfirmaet er undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”). Loven medfører, at der skal indhentes oplysninger om alle klienters identitet. Under hensyn hertil skal der modtages følgende oplysninger: For personer skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet er det et krav at modtage kopi af pas eller kørekort.

 

For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person. Loven indebærer, at Virksomheden ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend Virksomheden har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

 

Interessekonflikter

I forbindelse med modtagelsen af en opgave undersøger Advokatfirmaet, om der foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, der hindrer Advokatfirmaet i at påtage sig opgaven.

 

Fortrolighed

Advokatfirmaet behandler alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter. Pligten til fortrolighed gælder med respekt for de regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder.

 

Persondata

Oplysninger om Advokatfirmaets behandling af personoplysninger fremgår af Advokatfirmaets persondatapolitik, der findes på Advokatfirmaets hjemmeside www.vibekeborberg.dk.

 

Markedsføring

Advokatfirmaet er i sin markedsføring berettiget til at referere til en opgave, når denne er afsluttet, og hvis den er offentlig kendt.

 

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Honorar og omkostninger

Advokatfirmaet beregner honorar på baggrund af en samlet vurdering. I vurderingen indgår bl.a. den anvendte tid, opgavens kompleksitet, det advokatansvar, som opgaven indebærer, opgavens betydning og værdi for klienten samt sagens udfald. Honoraret tillægges moms efter gældende regler. Derudover debiteres klienten særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven.

Advokatfirmaet afgiver på anmodning et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for løsningen af en opgave.

 

Advokatfirmaet fakturerer månedsvis bagud, med mindre andet aftales Advokatfirmaet kan efter omstændighederne kræve forudbetaling af honorar eller øvrige omkostninger, før arbejdet påbegyndes. Betalingsbetingelserne er 14 kalenderdage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

 

Advokatsamfundet – tilsyn og klager

Advokater i Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

I tilfælde af uenighed om salær opkrævet af Advokatfirmaet og/eller utilfredshed med en af firmaets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem Advokatfirmaet og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for Retten på Frederiksberg.

bottom of page