top of page

Persondatapolitik

Efter databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018) skal jeg give en række oplysninger om min indsamling og behandling af personoplysninger.

 

1. Dataansvar
Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, jeg modtager som led i behandlingen af sager for mine klienter. Du kan kontakte mig, hvis du ønsker at benytte dig af dine legale rettigheder (se afsnit 8), eller hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger.

Mine kontaktoplysninger er:

 

Advokat Vibeke Borberg
 

CVR 28403631
Sundvænget 12

DK-2900 Hellerup

M: advokat@vibekeborberg.dk
T: +45 29290089

 

2. Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler forskellige typer af personoplysninger afhængig af opgaven og sagens karakter, herunder almindelige personoplysninger, identifikationsoplysninger som f.eks. CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

 

3. Hvor stammer personoplysningerne fra?
Jeg indsamler personoplysninger direkte fra den person, som oplysningerne angår, eller fra tredjemand som f.eks. min klient. Jeg indsamler også personoplysninger fra andre tredjemænd, f.eks. modparter i retssager eller samarbejdspartnere, ligesom jeg indhenter oplysninger fra offentlige databaser og registre, herunder CVR-registret.

 

4. Formålet og retsgrundlaget for min behandling
Personoplysningerne indsamles og behandles som et led i varetagelsen af den konkrete advokatopgave som led i juridisk rådgivning, førelse af klage- og retssager og andre former for advokatydelser. Min behandling har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og c samt artikel 9, stk. 2, litra f. Når jeg behandler oplysninger om strafbare forhold, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. CPR-numre behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

 

5. Hvem modtager personoplysninger fra mig?
Personoplysningerne vil kun blive videregivet til andre, herunder domstolene, offentlige myndigheder, modparter i retssager m.v. i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet med sagen, og der foreligger et lovligt grundlag for videregivelsen. Herudover overlades oplysninger til it-virksomheder, bogholder, revisor og andre, som jeg har indgået databehandleraftaler med.

 

6. Tidsrum for opbevaring (sletning)
Jeg opbevarer kun personoplysninger så længe, opbevaringen har et sagligt formål. Herefter slettes oplysningerne permanent, medmindre der er særlige omstændigheder, der gør det påkrævet at opbevare oplysningerne i en længere periode. Efter de advokatetiske regler er jeg forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger en interessekonflikt, og jeg må derfor ikke slette oplysninger, der er nødvendige for at foretage en sådan undersøgelse.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis min behandling af personoplysninger hviler på samtykke, kan samtykket trækkes tilbage ved at rette henvendelse til mig. Det påvirker ikke lovligheden af min hidtidige behandling af personoplysningerne, hvis et samtykke trækkes tilbage.

 

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger:

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før jeg efter reglerne skal slette dem.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlinger af dine personoplysninger begrænset.

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min lovlige behandling af dine personoplysninger.

  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

9. Klage til Datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

bottom of page